Kan­nat­ta­vuus on vain ohuen voi­te­lu­kal­von varassa, älä vaaranna tätä suojaa!

07.12.2021

Yleisin syy moot­to­rei­den ja lait­tei­den rik­kou­tu­mi­sel­le on kom­po­nent­tien rik­kou­tu­mi­nen puut­teel­li­sen voitelun takia.

 Epäpuhtaudet voi­te­lu­jär­jes­tel­mis­sä aiheuttavat osien kulumista jopa siinä määrin, että laitteen teoreettinen 20 vuoden käyttöikä saattaa kutistua 2 - 4 vuodeksi. Tutkimusten mukaan jopa 80%:ia kaikista konerikoista johtuu voitelun ongelmista, joko öljyn laadun heikkenemisestä tai huonosta suodatuksesta.

VOI­TE­LU­JÄR­JES­TEL­MIEN KULUMINEN, KE­MIAL­LI­NEN JA ME­KAA­NI­NEN.


Voi­te­lu­jär­jes­tel­mään kohdistuvat epäpuhtaudet:

  • Likapartikkelit ovat laitteiston ulkopuolelta tulevia erilaisia epäpuhtauksia. Näitä ovat mm. pöly ja hiekka.
  • Kulumispartikkelit ovat laitteistossa syntyviä partikkeleita. Näitä partikkeleita muodostuu mm. kitkan, kavitaation, hapettumisen, korroosion ansiosta.
  • Vettä muodostuu voi­te­lu­jär­jes­tel­mään mm. kondensoitumalla ja heikkokuntoisten läpivientien tai ilmanoton kautta. Myös mikrobeilla on mahdollisuus kasvaa vedessä jolloin muodostuu kuluttavaa ja venttiileitä sekä suodattimia tukkivaa biolimaa.

Öljyn laadun ja ominaisuuksien heikkeneminen on usein syynä koneen rikkoutumiseen.
Hy­drau­liik­ka­jär­jes­tel­mis­sä jopa 80%:ia rikkoutumisista aiheutuu puutteellisesta voitelusta.

Mikäli koneistossa esiintyy ylimääräistä kitkaa, suuria lämpötiloja tai muita poikkeuksellisia tilanteita, näkyy se öljyn laadussa mm. pienhiukkasten ja veden lisääntyvänä määränä. Eri analyyseillä pyritään selvittämään öljyn voiteluominaisuudet, puhtaus, partikkelit ja öljylle tehtävät mahdolliset huoltotoimet analyysin tulosten perusteella. Voiteluöljy myös vanhenee käytössä, jolloin voiteluominaisuudet kärsivät ja koneiston kuluminen lisääntyy. Öljyn alkaessa ikääntyä öljy hapettuu ja viskositeetti muuttuu. Öljyn vanhetessa happi ja lämpötila aikaansaavat ketjureaktion aiheuttaen öljyn hapettumisen. Vesi ja metallihiukkaset öljyn seassa kiihdyttävät prosessia. Käytön myötä lisäaineet voivat alkaa erottua perusöljystä, jolloin halutut ominaisuudet voivat muuttua dramaattisesti ja erottuneet lisäaineet voivat aiheuttaa lisää ongelmia.

Me­kaa­ni­nen kuluminen

Kulumisen vahingollisin muoto on hioutuminen. Hioutumista tapahtuu kahdella tapaa:

  • 2-5 mikronin kokoiset hiukkaset jäävät jumiin mekaanisen osan (esim. venttiilit ja rullalaakerit) väliin. Hiukkaset ovat riittävän pieniä läpäistäkseen toleranssin, mutta liian isoja ohittamaan sen ja aiheuttaen pintojen hioutumista ja mikrohalkeamia sekä muita vaurioita, jotka ovat taipuvaisia kulumaan lisää.
  • Öljyn hapettumisen jäänteet (hartsi) muodostavat tahmean kerroksen osien pinnalle. Kaiken kokoiset kovat hiukkaset tarttuvat tähän kerrokseen, luoden hiekkapaperimaisen pinnan. Tällä pinnalla on hiova vaikutus mihin tahansa niiden kanssa kosketuksissa olevaan pintaan.

Ke­mial­li­nen kuluminen

Vesi, hartsi ja metallihiukkaset, esim. kupari kuluttavat öljyn ominaisuudet loppuun, koska ne kiihdyttävät öljyn ikääntymistä ja laadun heikentymistä. Tämän lisäksi, öljyssä oleva vesi vaikuttaa negatiivisesti myös mekaaniseen kulumiseen, koska vesi pääsee pinnassa oleviin halkeamiin, kiihdyttäen kulumista ja aiheuttaen hilseilyä sekä ruostumista. Kaikkien öl­jyn­puh­dis­tus­me­ne­tel­mien tavoite on puhdistaa öljy: jolloin saavutetaan pidempi mekaanisten osien ja öljyn käyttöikä, sekä saumaton tuotanto. Tämän kaiken lopputuloksena päästään parempaan kokonaistuottoon.

Öljyn laa­dul­li­nen heik­ke­ne­mi­nen

Yleisimmin laadulliset muutokset johtuvat veden tai hiukkasten läsnäolosta öljyssä. Täysin toimivassa järjestelmässä niitä ei saa esiintyä vähäistä määrää enempää. Analysoinnilla saadaan hyvä kuva siitä, mistä mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään ja miten se voidaan parhaiten korjata. Öljyyn päässeet vesi tai polttoaine voivat aiheuttaa öljyn hapettumisen ja tämä puolestaan aiheuttaa korroosiota ja kitkaa sekä lopulta koneiden ja laitteiden ylimääräistä kulumista

Hapettuminen

Korkea lämpötila ja tietyt aineet saavat öljyn hapettumaan. Hapettumisen vuoksi öljy vanhenee ennenaikaisesti, jolloin se menettää voi­te­luo­mi­nai­suu­ten­sa ja siihen muodostuu hartseja ja saostumia. Pinnat muuttuvat tahmeiksi, minkä seurauksena venttiilit ja koneen liikkuvat osat kangistuvat ja jumiutuvat.

Öljyn sekaan joutuvat hiukkaset

Hiukkaset ovat koneesta ja ympäristöstä peräisin olevia pieniä epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa kulumista ja toimintahäiriöitä. Tutkimusten mukaan hiukkaset sitovat itseensä muita epäpuhtauksia ja nopeuttavat öljyn hapettumista. Hiukkasten torjumiseksi öljy on suodatettava. Huolellisella suodatuksella voidaan pidentää merkittävästi sekä öljyn että koneenosien käyttöikää.

Öljyn sekaan joutuva polttoaine

Ei ole harvinaista, että bensiiniä tai dieseliä joutuu moottoriöljyn ja muiden voiteluöljyjen sekaan. Tämä voi johtua polt­toai­ne­jär­jes­tel­män vuodosta, jolloin polttoaine hakeutuu öljyn sekaan. Polttoaine vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin esimerkiksi muuttamalla sen viskositeettia ja heikentämällä voi­te­luo­mi­nai­suuk­sia, jolloin tehohäviö kasvaa. Likaantunut öljy on vaihdettava, jos polttoainepitoisuus on yli 2,5 %.

Öljyn sekaan joutuva vesi

Veden joutuminen öljyn sekaan on varsin yleistä. Vesi vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin niin, että öljy hapettuu ja moottoriin ja koneeseen alkaa muodostua korroosiota sisältä päin. Öljyn sisältämä vesi voi lisätä myös kitkaa ja kulumista. Se voi aiheuttaa myös hydrolyysiä, joka hajottaa öljyn rakenteen. Öljyn seassa oleva vesi on myös erinomainen kasvualusta mikrobeille, etenkin hydrauli- ja vaihteistoöljyissä. Jos öljyn seassa on vettä, vesi on erotettava pois tai öljy on vaihdettava. Eri öljytyypit sietävät erilaisia vesimääriä.