Öl­jy­ana­lyy­sit

10/12/2021

Milloin öljy tulisi ana­ly­soi­da ja mitä tulisi tutkia 

Säännöllisen tarkastuksen ja analyysien arvo. Öljyjen kunnonvalvonnan kriittisin kohta on näytteenotto.

SÄÄN­NÖL­LI­SEN TAR­KAS­TUK­SEN JA ANA­LYY­SIEN ARVO

Öl­jy­ana­lyy­sis­sä öljyn en­nen­ai­kai­nen ikään­ty­mi­nen havaitaan ajoissa, eikä jär­jes­tel­mään ehdi syntymään likaa, joka ai­heut­tai­si vent­tii­leis­sä ja pumpuissa häiriöitä tai rik­kou­tu­mi­sia. Ana­lyy­sil­lä voidaan myös selvittää jär­jes­tel­män eri osien kulumista. Öljyn pe­rus­a­na­lyy­sit ovat myös edullisia työkaluja: hinnat alkaen 32,00 euroa.

Esimerkki: Kai­vin­ko­nees­sa, jossa öljy on puh­taus­luo­kan ISO4406:1999 mukaan: 16/14/11 ja konetta käytetään ar­ki­päi­vi­sin n. 8 tuntia. Hy­drau­liik­ka­pum­pun läpi kulkee vuo­sit­tain n. 25 kg likaa. Pumpun odotettu käyttöikä on 14 vuotta. Sa­mai­ses­sa koneessa käytetään öljyä puh­taus­luo­kan ISO4406:1999 mukaan: 22/21/18. Pumpun läpi kulkee yli 4000 kg likaa vuo­sit­tain. Pumpun odotettu käyttöikä on n. 2 vuotta.

Sään­nöl­li­sen tar­kas­tuk­sen ja öl­jy­ana­ly­ysin edut:

• Öljyn vaih­to­vä­li voidaan mak­si­moi­da: turhat öl­jyn­vaih­dot jäävät pois.

• Kyetään en­na­koi­maan tulevia huoltoja ja tekemään en­nal­taeh­käi­se­viä toi­men­pi­tei­tä.

• Vältetään turhia sei­sok­ke­ja, saadaan lait­teis­ta parempi tuotto.

Öl­jyn­vaih­to­vä­li voidaan kasvattaa suo­si­tuk­ses­ta myö­hem­mäl­le en­nus­tee­seen pe­rus­tu­vas­sa huol­to­suun­ni­tel­mas­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että laitteen oikea-aikainen huol­toa­jan­koh­ta pyritään en­nus­ta­maan laitteen huol­to­his­to­ria­tie­to­jen pe­rus­teel­la. Useiden öljyjen kohdalla vaih­to­vä­li en­nus­te­taan vis­ko­si­tee­tin tai hiuk­kas­las­ken­nas­ta saatujen tulosten pe­rus­teel­la. Öl­jyn­suo­dat­ti­men vaih­to­vä­li voidaan ennustaa suo­dat­ti­men pai­ne­hä­viön pe­rus­teel­la. Tänä päivänä kun­non­val­von­ta­lait­teet antavat runsaasti tietoa jär­jes­tel­mien kunnosta, joten mää­rä­ai­kais­huol­toa­jan­koh­ta on helppo päättää.

Öl­jy­näyt­teen­ot­to

Öljyssä tapahtuvien muutoksien seurannassa on tiedettävä järjestelmän normaalitaso, jotta voidaan seurata muutoksen nopeutta ja suuntaa. Luotettavan trendin aikaansaamiseksi tulosten on oltava vertailukelpoisia. Tämä edellyttää, että näytteidenotot on tehty samoista paikoista ja samalla tavalla. Näytteidenoton tiheyttä tulisi harkita tarpeisiin perustuen. Liian usein otetut näytteet aiheuttavat turhia kustannuksia ja töitä. Liian harvoin otetut näytteet eivät hyödytä ennakoivaa kunnossapitoa ja lisäävät vaurioriskiä järjestelmässä. Näytteenottotiheys määritetään jär­jes­tel­mä­koh­tai­ses­ti käyttäen apuna laitteiden kriit­ti­syys­luo­kit­te­lua. Mitä kriittisempi ja tärkeämpi laite on, sitä lyhemmillä väleillä sitä tutkitaan. Myös öljynvaihdon ja muiden merkittävien kunnossapitotöiden jälkeen olisi kannattavaa tutkia öljyn kunto ja puhtaus. Öljyjen kunnonvalvonnan kriittisin kohta on näytteenotto. Väärin otetusta näytteestä on paljon haittaa, koska näytteen analysointi maksaa ja tuloksista tehdyt johtopäätökset voivat johtaa vääriin toimenpiteisiin. Näytteenottoa helpottavat hyvä suunnittelu ja valmistautuminen. Näytepullojen ja muiden näytteenottoon tarvittavien laitteiden on oltava puhtaita ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia. Näytettä otettaessa on myös tiedettävä, mitä siitä halutaan tutkia. Onko kohteena enemmän öljyn laadulliset ominaisuudet vai itse laitteen kuluminen ja kunto. Nämä seikat vaikuttavat siihen, mistä kohtaa järjestelmää näyte tulisi ottaa. Jos järjestelmää ei ole varustettu erillisellä näytteenottohanalla, kenttätestiä ja aistinvaraista tutkintaa varten voit ottaa näytteen suoraan säiliöstä tyhjiöpumpulla, n. 10 cm pohjasta ylöspäin tai sivuvirtauspiiristä suodattimen ja pumpun välistä. Mikäli näytteenotosta aiotaan tehdä säännöllistä, kannattaa harkita näyttenotto hanojen asentamista. Tämä takaa, että näytteet otetaan aina samasta kohtaa ja näytteenotto kyetään pitämään puhtaampana.

Ana­ly­soin­ti anturien avulla

Usein tapahtuvan näytteenoton sijalle voidaan harkita kiinteiden analyysiantureiden asentamista. Tällöin taataan se, että näyte otetaan aina samasta kohdasta ja saadaan automatisoitua näytteenottoa. Se mihin anturit kannattaa asentaa tulisi aina harkita tarkkaan ja käyttää apuna asiantuntijaa. Tällöin päästään parhaaseen lopputulokseen ja saadaan tarkkailtua juuri oikeita elementtejä ja kriittisiä kohtia.

Antureita on tarjolla yhden objektin analysoinnista aina usean objektin analysointiin. Paikanpäällä luettavana tai etäluettavana.

Tarvittavat analyysit määrittelee se, mitä halutaan selvittää. Onko analysointi enemmän öljyn kunnon ja vaihtovälin tarkkailua, vai lisäksi myös laitteen toimintakyvyn ja kulumisen tarkkailua.

Öljyn puh­taus­luo­kat

Hiukkaslaskenta ISO 4406:1999 asteikon mukaan antaa tarkan kuvan öljyn puhtaudesta. Hiukkaslaskenta on yksi tärkeimmistä öljyn laadun ja laitteen kunnon mittareista. Äkilliset öljyjärjestelmien hajoamiset aiheutuvat usein öljyn seassa olevista isoista (>14µm) hiukkasista, kun taas hitaammin ilmenevät asteittaiset viat, kuten esim. kuluminen, aiheutuu pienemmistä (4- 6µm) hiukkasista. Tämä on yksi selityksistä, minkä takia ISO 4406:1999 standardin viitekoot ovat 4µm, 6µm ja 14µm. Öljyjen hiukkaslaskennan eli partikkelilaskennan tulos kertoo, kuinka paljon ja minkä kokoisia hiukkasia tutkittavassa öljyssä on. Hiukkaslaskentaa käytetään öljyn ja mekaanisten laitteiden kunnonvalvonnassa. Tyypillinen, esimerkiksi, pyöräkuormaajan vaihteistosta otettu näyte, sisältää jokaista 100 ml kohden: ISO 19 / 17 / 14 tarkoittaa, että yli 4µm hiukkasia on 250.000 - 500.000 kpl, yli 6µm hiukkasia on 64.000 - 130.000 kpl ja yli 14µm hiukkasia on 8.000 - 16.000.

Kaikilla voi­te­lu­jär­jes­tel­mil­lä tulisi olla oma puhtauskoodi, joka määritellään laitteiston käytön ja kriittisyyden mukaan. Näin voidaan optimoida huollot ja laitteiston käyttöikä.

ISO Koodi = Kuvaus / Sovelluskohde / Järjestelmäpumpun läpi kulkevia kiinteitä hiukkasia vuosittain annetulla ISO-koodilla.

Hydrauli- ja voi­te­lu­öl­jy­jär­jes­tel­mät:

  • 14 / 12 / 10 = Erittäin puhdas öljy / Kaikki öljyjärjestelmät / 8,5 kg
  • 16 / 14 / 11 = Puhdas öljy / Servo- ja kor­kea­pai­ne­hy­drau­liik­ka / 17 kg
  • 17 / 15 / 12 = Hieman saastunut öljy / Vakio hydrauli- ja voi­te­lu­öl­jy­jär­jes­tel­mät / 34 kg
  • 19 / 17 / 14 = Uusi öljy = Alhaisesta matalapaineisiin järjestelmiin / 140 kg
  • 22 / 20 / 17 = Erittäin saastunut öljy / Ei sovellu voi­te­lu­jär­jes­tel­miin / >589 kg

Vaihteistoöljyt:

  • 14 / 12 / 10 = Erittäin puhdas öljy / Kaikkiin järjestelmiin / 8,5 kg
  • 16 / 14 / 11 = Puhdas öljy / Kriittiset järjestelmät / 17 kg
  • 17 / 15 / 12 = Hieman saastunut öljy / Vakiovaihteistot / 34 kg
  • 19 / 17 / 14 = Uusi öljy / Ei-kriittiset vaihteistot / 140 kg
  • 22 / 20 / 17 = Erittäin saastunut öljy / Ei sovellu vaihteistoihin > 589 kg

Tiedätkö sinä, minkä puhtausluokan öljyjä laitteissanne kulkee? Tiedätkö paljonko voisitte vähentää laitteiden kulumista ja vaurioitumista säännöllisellä analysoinnilla?

Haluatko vastauksia näihin ja ratkaista sekä ehkäistä tulevia ongelmia etukäteen. Ota yhteyttä.